Wszystkie kategorie

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH


Dział I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży w systemie zamówień internetowych (zwanym dalej Systemem) prowadzonym w ramach strony internetowej www.hurtownia24h.eu

 2. W ramach Systemu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż artykułów BHP, narzędzi oraz innego asortymentu.

 3. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach Systemu jest BOGMAR BB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000857271, NIP 5472219464 , Regon 386408621 (zwana dalej BOGMAR).

 4. Adres e-mail Sprzedającego: kontakt@hurtownia24h.eu

 5. System przeznaczony jest do dokonywania zakupu towarów przez podmioty nie będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).

 6. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  a) Zamawiający - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zamówienia w Systemie,

  b) zamówienie - złożenie za pośrednictwem Systemu przez Zamawiającego oferty zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży określonych produktów dostępnych w sprzedaży w ramach Systemu,

  c) przyjęcie zamówienia do realizacji - zawarcie umowy sprzedaży,

  d) dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Informacje o towarach zawarte na stronie internetowej www.hurtownia24h.eu w szczególności ich opisy, ceny oraz orientacyjne wskazanie dostępnych ilości stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 8. Koszt dostarczenia przesyłki z zamówionym przez Zamawiającego towarem pokrywa Zamawiający.

 9. Wraz z zamówionym towarem Sprzedający dostarcza fakturę VAT.

 10. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawianie w formacie PDF i przesyłanie drogą elektroniczną  na wskazany adres e-mail fakturę VAT. 
 11. Podane w ramach strony internetowej www.hurtownia24h.eu ceny produktów są wiążące w momencie złożenia zamówienia.

 12. Do korzystania z Systemu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

 13. Podane przez Zamawiającego konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu powinny być jego własnością, bądź też Zamawiający powinien mieć upoważnienie do korzystania z nich.

 14. Zamawiający lub inny podmiot korzystający z Systemu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.

 15. BOGMAR informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych w ramach zamówienia.

Dział II. Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia, następuje po podaniu żądanych przez System niezbędnych do realizacji zamówienia danych oraz kliknięciu przez Zamawiającego na przycisk "Potwierdzenie zamówienia" w ostatnim etapie składania zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedający:

  • przy wyborze płatności za pobraniem w chwili odbioru towaru lub płatności gotówką - potwierdza jego przyjęcie do realizacji,

  • przy wyborze płatności przedpłatą - potwierdza złożenie zamówienia przez Zamawiającego,

 3. Zamówienia, których złożenie albo przyjęcie do realizacji nie zostaną potwierdzone przez Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych nie będą realizowane.

 4. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych podanych przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący zamówienia, braku przestrzegania zasad regulaminu przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący zamówienia a także w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności w wyniku braku towaru na magazynie w zamawianej ilości, zarządzenia organu państwowego, siły wyższej.

 5. W przypadkach określonych w pkt 4 Sprzedający odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji i informuje o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie lub poprzez e-mail.

Dział III. Przyjęcie zamówienia do realizacji

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie:

  a) przy wyborze płatności za pobraniem w chwili odbioru towaru - w chwili potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego,

  b) przy wyborze płatności przedpłatą - z chwilą wpływu środków na konto Sprzedającego.

 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przedpłatą, Zamawiający powinien dokonać przedpłaty na konto Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zamówienia za niezłożone.

 3. W przypadku gdy deklarowane przez Zamawiającego miejsce dostawy towaru znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Zamawiającego kwoty kosztów dostawy zaoferowanych przez Sprzedającego a wynikających z aktualnej taryfy przewoźnika, za pośrednictwem którego ma nastąpić dostawa towaru.

 4. W razie wyboru przez Zamawiającego płatności przedpłatą, Sprzedający, w przypadku braku zamówionych towarów na magazynie w momencie wpływu środków na konto Sprzedającego, może zaproponować Zamawiającemu wybór jednej lub kilku z następujących możliwości dalszego postępowania:

  a) opóźnienie wysyłki zamówionego towaru o ilość dni podaną przez Sprzedającego,

  b) zmianę zamówienia,

  c) rozwiązanie umowy, albo odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej brakujących towarów w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto Sprzedającego.

 5. Brak wyboru przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych jakiejkolwiek z możliwości wymienionych w pkt 4 będzie uznany za odstąpienie od umowy w całości.

 6. W razie zmiany zamówienia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy w całości albo w części wpłacona przez Zamawiającego kwota przedpłaty, lub odpowiednia jej część, zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia na konto wskazane przez Zamawiającego. W razie braku podania przez Zamawiającego rachunku bankowego do zwrotu wpłaconych środków kwota ta zostanie zwrócona na konto, z którego został dokonany uprzednio jej przelew.

Dział IV. Dostawa zamówionego towaru

 1. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Zamawiający.

 2. Zamówione towary dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Zamawiającemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Dział V. Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 2. W razie ujawnienia się wady towaru, istniejącej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikłej z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili, Zamawiający powinien w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@hurtownia24h.eu zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

 3. Zawiadomienie Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać w szczególności:

  a) dokładne oznaczenie towaru , w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,

  b) wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu),

  c) wskazanie wady towaru,

  d) wskazanie terminu ujawnienia się wady,

  e) precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru.

 4. W razie braku spełnienia przez zawiadomienie o ujawnieniu się wady towaru wymogów, o których mowa w pkt 3 Sprzedający informuje Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zawiadomienia za niezłożone.

 5. Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@hurtownia24h.eu. Powinny one zawierać, oprócz danych wskazanych w pkt 3:

  a) wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),

  b) wskazanie faktów i dowodów potwierdzających, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikła z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

 6. Do reklamacji powinny zostać załączone dowody, o których mowa w pkt 5 lit. b.

 7. W razie braku spełnienia przez reklamację wymogów, o których mowa w pkt 5 - 6 Sprzedający informuje Zamawiającego o obowiązku uzupełnienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych pod rygorem jej odrzucenia.

 8. Zamawiający powinien telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnić ze Sprzedającym najdogodniejszy dla obu stron sposób przesłania towaru objętego reklamacją, celem dokonania jego oględzin przez Sprzedającego oraz dokonania rozstrzygnięcia co do żądania Zamawiającego.

 9. Koszt dostarczenia Sprzedającemu towaru do oględzin, o których w pkt 8, oraz innych innych dowodów pokrywa Zamawiający składający reklamację. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego koszty te zostaną zwrócone Zamawiającemu w zakresie w jakim były niezbędne do wykazania istnienia przesłanek uzasadniających jej uwzględnienie.

 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem lub dostarczonych na koszt Sprzedającego.

 11. Reklamacji nie podlega w szczególności towar:

  a) posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,

  b) który uległ naturalnemu zużyciu,

  c) którego wady powstały po jego dostarczeniu Zamawiającemu, w szczególności wynikające z zewnętrznych uszkodzeń o charakterze mechanicznym.

 12. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy warunkiem zwrotu wpłaconej za zakupiony towar kwoty jest w przypadku wystawienia faktury VAT na zamówiony towar odesłanie Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej.

Dział VI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.hurtownia24h.eu. Zmiana nie obejmuje zamówień już złożonych.

 2. Treść niniejszego regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym za pośrednictwem Systemu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.