Wszystkie kategorie

Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. W razie ujawnienia się wady towaru, istniejącej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikłej z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili, Zamawiający powinien w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres marwi.bhp@op.pl zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. Zawiadomienie Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać w szczególności:
  • a) dokładne oznaczenie towaru , w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,
  • b) wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu),
  • c) wskazanie wady towaru,
  • d) wskazanie terminu ujawnienia się wady,
  • e) precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru.
 4. W razie braku spełnienia przez zawiadomienie o ujawnieniu się wady towaru wymogów, o których mowa w pkt 3 Sprzedający informuje Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zawiadomienia za niezłożone.
 5. Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marwi.bhp@op.pl Powinny one zawierać, oprócz danych wskazanych w pkt 3:
  • a) wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
  • b) wskazanie faktów i dowodów potwierdzających, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikła z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 6. Do reklamacji powinny zostać załączone dowody, o których mowa w pkt 5 lit. b.
 7. W razie braku spełnienia przez reklamację wymogów, o których mowa w pkt 5 - 6 Sprzedający informuje Zamawiającego o obowiązku uzupełnienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych pod rygorem jej odrzucenia.
 8. Zamawiający powinien telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnić ze Sprzedającym najdogodniejszy dla obu stron sposób przesłania towaru objętego reklamacją, celem dokonania jego oględzin przez Sprzedającego oraz dokonania rozstrzygnięcia co do żądania Zamawiającego.
 9. Koszt dostarczenia Sprzedającemu towaru do oględzin, o których w pkt 8, oraz innych innych dowodów pokrywa Zamawiający składający reklamację. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego koszty te zostaną zwrócone Zamawiającemu w zakresie w jakim były niezbędne do wykazania istnienia przesłanek uzasadniających jej uwzględnienie.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem lub dostarczonych na koszt Sprzedającego.
 11. Reklamacji nie podlega w szczególności towar:
  • a) posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,
  • b) który uległ naturalnemu zużyciu,
  • c) którego wady powstały po jego dostarczeniu Zamawiającemu, w szczególności wynikające z zewnętrznych uszkodzeń o charakterze mechanicznym.
 12. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy warunkiem zwrotu wpłaconej za zakupiony towar kwoty jest:
  • a) w przypadku wystawienia faktury VAT na zamówiony towar ? odesłanie Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej,

Dokumenty do pobrania

Wzór formularza odstąpienia od umowy - Pobierz

Wzór formularza reklamacji/zwrotu towaru - Pobierz